Kompetencje Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku - Kierownictwo KMP - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KMP

Kompetencje Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku

Zgodnie z Regulaminem KMP w Gdańsku Komendant Miejski Policji kieruje Komendą przy pomocy I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji, kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy.

Komendant Miejski Policji w szczególności:

  • planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy,

  • wykonuje określone w odrębnych przepisach obowiązki przełożonego w stosunku do policjantów i pracowników,

  •  sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą zastępców Komendanta Miejskiego Policji,

  • reprezentuje Komendę wobec organów administracji publicznej, innych instytucji państwowych, organizacji społecznych i obywateli oraz kierowników jednostek organizacyjnych Policji.

Komendant Miejski Policji może podejmować decyzje:

  • upoważniające swoich zastępców, policjantów kierujących komórkami organizacyjnymi oraz podległych pracowników do podejmowania w imieniu Komendanta Miejskiego Policji decyzji w sprawach i w zakresie określonych w upoważnieniu,

  • powołujące komisje i zespoły problemowe, z jednoczesnym wyznaczeniem policjantów odpowiedzialnych za planowanie i koordynację czynności podejmowanych w celu wykonania zadań przez zespoły, jak też wyznaczające osoby do realizacji funkcji doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych i wyznaczonych przez niego zadań,

  • upoważniające kierowników komórek organizacyjnych do wykonywania w indywidualnej sprawie i na czas określony zadań innych, niż określone w regulaminie.

Komendant Miejski Policji w Gdańsku osobiście nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku:

Metryczka

Data publikacji : 26.09.2023
Data modyfikacji : 03.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Jaremba
do góry