Zadania komórek organizacyjnych KMP

Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Do zakresu zadań Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;

 2. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

 3. prowadzenie postępowań sprawdzających, w tym kontrolnych postępowań sprawdzających oraz ich merytoryczne rozstrzyganie oraz obsługa Komendanta Miejskiego Policji w zakresie wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

 4. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

 5. prowadzenie Kancelarii Tajnej w Komedzie obsługującej wszystkie jednostki/komórki organizacyjne w zakresie dokumentów „ściśle tajnych”, „tajnych”, „poufnych” i „zastrzeżonych”;

 6. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

 7. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

 8. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;

 9. opracowywanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych, postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wystąpienia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;

 10. szkolenie policjantów i pracowników Komendy w zakresie ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego;

 11. współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, a także innymi instytucjami upoważnionymi do prowadzenia postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych w zakresie realizacji zadań Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;

 12. reagowanie na wszelkie naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, wyjaśnianie ich okoliczności oraz prowadzenie w tym zakresie działań naprawczych i zapobiegających;

 13. prowadzenie składnicy akt w Komendzie oraz nadzór nad archiwizacją dokumentacji służbowej;

 14. realizacja zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i nadzór zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry