Zadania komórek organizacyjnych KMP

Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Ochrony Danych Osobowych

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:

 1. informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów dotyczących ochrony danych i doradzanie im w tej sprawie;

 2. prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Komendy i podległych jej komisariatów Policji;

 3. monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych;

 4. monitorowanie realizowania polityki administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem;

 5. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie przysługujących im praw;

 7. przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń;

 8. sporządzanie i przekazywanie administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły, sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych;

 9. prowadzenie niezbędnych czynności, związanych z wyjaśnianiem incydentów/naruszeń ochrony danych osobowych zaistniałych w Komendzie i podległych jej komisariatach Policji oraz prowadzenie w tym zakresie działań naprawczych i zapobiegających;

 10. realizacja zadań inspektora ochrony danych osobowych;

 11. prowadzenie w imieniu Komendanta Miejskiego Policji rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii czynności oraz wykazu kategorii przetwarzania.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry