Zadania komórek organizacyjnych KMP

Wydział do Spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

Do zakresu zadań Wydziału do Spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków należy w szczególności:

  1. nadzór merytoryczny nad sprawami prowadzonymi przez rzeczników dyscyplinarnych w trybie przepisów dyscyplinarnych ustawy o Policji;

  2. analizowanie materiałów, sporządzanie stanowiska i opracowywanie projektów decyzji w przedmiocie dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej policjantów podległych władzy dyscyplinarnej i osobowej Komendanta Miejskiego Policji w sprawach orzekanych  w trybie I instancji;

  3. szkolenie rzeczników dyscyplinarnych wyznaczonych przez Komendanta Miejskiego Policji i udzielanie pomocy w czynnościach związanych z terminowym i zgodnym z procedurą prawną postępowaniem w sprawach dyscyplinarnych;

  4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania spraw prowadzonych w trybie przepisów dyscyplinarnych oraz policjantów, wobec których zostały sformułowane zarzuty popełnienia przestępstwa;

  5. opracowywanie bieżących analiz i informacji dotyczących zagrożeń występujących w środowiskach policyjnych oraz formułowanie wniosków dotyczących możliwości ograniczenia zjawisk patologicznych;

  6. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji wpływających do Komendanta Miejskiego Policji, a także koordynowanie i nadzorowanie sposobu wykonywania zadań w tym zakresie przez podległe jednostki organizacyjne Policji oraz nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi prowadzonymi przez wyznaczonych funkcjonariuszy;

  7. opracowywanie analiz i informacji oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji służbowej dotyczącej realizacji zadań służbowych z zakresu problematyki skargowej;

  8. współpraca merytoryczna z komórką organizacyjną do spraw dyscyplinarnych oraz do spraw skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;

  9. realizacja zadań z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich przestrzegania w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry