Zadania komórek organizacyjnych KMP

Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prawnych

Do zakresu zadań Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Prawnych należy w szczególności:

  1. analiza przepisów prawnych dotyczących Policji z punktu widzenia zgodności z powszechnym systemem prawa oraz aktualnymi i prognozowanymi potrzebami Policji;

  2. wnioskowanie o podjęcie prac nad doskonaleniem systemu prawa policyjnego i powszechnie obowiązującego w zakresie dotyczącym Policji;

  3. zapewnienie pomocy prawnej Komendantowi Miejskiemu Policji, a w szczególności przygotowywanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi, reprezentowanie przed organami administracji publicznej, przekazywanie informacji i uwag o stosowaniu przepisów prawnych oraz występujących lukach prawnych;

  4. udział w opracowywaniu, konsultowaniu i opiniowaniu projektów umów, gdzie stroną jest Komendant Miejski Policji;

  5. udział w negocjacjach i opracowywaniu porozumień, gdzie stroną jest Komendant Miejski Policji;

  6. interpretacja przepisów prawnych mających stanowić podstawę decyzji podejmowanych przez Komendanta Miejskiego Policji;

  7. opracowywanie pod względem legislacyjnym projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne Komendy;

  8. udzielanie policjantom i pracownikom Komendy informacji o aktualnym stanie i zakresie obowiązywania aktów prawnych dotyczących Policji;

  9. współdziałanie z Zespołem Prawnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w zakresie opracowywania, konsultowania i opiniowania projektów przepisów prawa dotyczących działania i funkcjonowania Policji.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry