Rekrutacja do korpusu służby cywilnej - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do korpusu służby cywilnej

Rekrutacja do Służby Cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku i Komisariatach Policji na terenie Gdańska

Nabór do korpusu służby cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. 2020 poz. 265 z późn. zm.) Rekrutacja odbywa się na otwartych i konkurencyjnych zasadach. W naborze może wziąć udział każdy, kto spełnia wymagania formalne. Propozycja pracy jest składana kandydatowi, który w naborze na dane stanowisko okazał się najlepszy. Zatrudnienie w służbie cywilnej mogą znaleźć osoby gotowe wykonywać zadania państwa w sposób zawodowy, rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny.

Nabór krok po kroku

 1. Rekrutacja na stanowiska w służbie cywilnej odbywa się jedynie poprzez złożenie aplikacji na konkretne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy. Kandydaci często chcą składać aplikację pomimo braku ogłoszenia o wakującym stanowisku - dokumenty takie są archwizowane z powodu braku możliwości zatrudnienia osoby bez przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru.

 2. Ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej publikowane są na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku (w zakładce "wolne stanowiska cywilne") oraz na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ( https://nabory.kprm.gov.pl ). Komenda Miejska Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych środkach przekazu.

 3. Osoba zainteresowana rekrutacją powinna złożyć aplikację na konkretne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy podając w liście motywacyjnym/podaniu pełną nazwę stanowiska i numer ogłoszenia.

 4. List motywacyjny/podanie musi zostać napisane w języku polskim oraz zawierać dane adresata, datę i własnoręczny podpis.

 5. Każdy kandydat musi spełnić wymagania niezbędne dotyczące wykształcenia i doświadczenia (zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem), musi posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych i nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Ponadto, kandydat powinien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych.

 6. Wykształcenie musi zostać udokumentowane zaświadczeniem/dyplomem/certyfikatem itp. potwierdzającym uzyskanie wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia.

 7. Doświadczenie zawodowe musi zostać udokumentowane świadectwem pracy/zaświadczeniem. Uwaga! Umowa o pracę nie jest dokumentem potwierdzającym doświadczenie zawodowe!

 8. Wymagania dotyczące obywatelstwa, praw publicznych, nieskazania oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przeprowadzenie postępowania sprawdzającego należy udokumentować odpowiednimi oświadczeniami. Wzór jest dostępny na stronie BIP: http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/wzory-oswiadczen/12825,Oswiadczenie-o-nieskazaniu-i-korzystaniu-z-praw-publicznych-wzor.html

 9. Aplikacja złożona po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie posiadająca CV, wskazanego stanowiska, daty i własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym/podaniem, wymaganych oświadczeń i udokumentowanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz nie spełniająca innych wymagań niezbędnych na danym stanowisku jest odrzucana w procesie selekcji.

 10. W przypadku, gdy w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, nie wynosi co najmniej 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile złoży ona swoją ofertę w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o naborze i znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Każde ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy posiada informację na temat osiągniętego przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku ww. wskaźnika.

 11. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Policji chcący wziąć udział w konkursie na wakujące stanowisko są zobowiązani do złożenia aplikacji zgodnie z powyższymi wytycznymi (pomimo posiadania ww. dokumentów w prowadzonych przez pracodawcę aktach osobowych).

 12. Kandydaci, którzy złożyli aplikację zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu i odpowiednio udokumentowali spełnienie wymagań formalnych, przechodzą do kolejnego etapu naboru o czym są informowani telefonicznie lub e-mailem. Komenda Miejska Policji w Gdańsku nie ma możliwości subiektywnego odrzucenia aplikacji spełniającej wszystkie wymagania niezbędne.

 13. Na wiadomość o kolejnym etapie naboru od momentu złożenia aplikacji czeka się około miesiąca. Poinformowanie kandydatów o spełnieniu wymagań formalnych poprzedza: zakończenie okresu trwania ogłoszenia, oczekiwanie na aplikacje przesłane pocztą, preselekcja wszystkich przesłanych ofert. Czas oczekiwania może się wydłużyć w przypadku dużej ilości zgłoszeń, kilku rekrutacji prowadzonych w tym samym czasie, nieobecności osób odpowiedzialnych za rekrutację, itp.

 14. Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot (procedura ta trwa ok. 2-3 miesiące).

 15. W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy z zakresu m. in. funkcjonowania administracji publicznej, Policji, służby cywilnej, ochrony informacji niejawnych, itp. Test wiedzy przeprowadzany jest jednorazowo, w przypadku nieobecności kandydata nie ma możliwości pisania testu w innym terminie oraz nie przechodzi do następnego etapu naboru.

 16. Istnieje możliwość odbioru złożonych aplikacji w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyników naboru.

 17. Dokumenty w języku obcym (świadectwa pracy, szkolne, certyfikaty) muszą posiadać tłumaczenie wraz z pieczęcią osoby upoważnionej do tłumaczeń.

Metryczka

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 06.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kos Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Alina Ostrowska
do góry