Zespół Statystyki Przestępczości - Zadania komórek organizacyjnych KMP - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania komórek organizacyjnych KMP

Zespół Statystyki Przestępczości

Do zakresu zadań Zespołu Statystyki Przestępczości należy w szczególności:

 1. dokonywanie ocen zagrożenia przestępczością, jej dynamiki, struktury i innych czynników istotnych z punktu widzenia wykrywalności oraz działalności komórek operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy w szczególności w zakresie nowych zjawisk i form przestępczych celem wypracowania jednolitej praktyki procesu wykrywczego;

 2. wypracowanie strategicznych kierunków oraz jednolitej praktyki procesu wykrywczego i dowodowego przy zwalczaniu przestępczości na terenie miasta Gdańska na potrzeby kierownictwa Komendy oraz jednostek organizacyjnych jej podległych;

 3. prowadzenie czynności analityczno-kontrolnych wybranych postępowań realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy w celu:

 1. zbadania zgodności działania policjantów z obowiązującymi przepisami prawa,

 2. oceny działalności komórek organizacyjnych realizujących zadania operacyjno- rozpoznawcze oraz dochodzeniowo-śledcze pod kątem sprawności organizacyjnej oraz innych uwarunkowań, związanych z prowadzeniem spraw i postępowań;

 1. udzielanie w miarę potrzeby instruktażu o charakterze koncepcyjno-doradczym policjantom z komórek i jednostek organizacyjnych Komendy prowadzących sprawy i postępowania w zakresie poprawności przeprowadzania i dokonywania czynności operacyjnych oraz procesowych;

 2. wyjaśnianie krytycznych wystąpień pokontrolnych wpływających do Komendy dotyczących pracy policjantów służby kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku;

 3. bieżący nadzór nad problematyką rejestracji statystycznej postępowań zawieszonych w rejonie Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i jednostek jej podległych w oparciu o dane przekazywane przez Prokuratury Rejonowe miasta Gdańska;

 4. dokonywanie analiz i ocen wybranych zagadnień pracy dochodzeniowo-śledczej oraz prowadzenie czynności analityczno-nadzorczych w tym zakresie w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowań prowadzonych w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy, a także poprawnego realizowania przez policjantów zadań, mających związek z prowadzeniem postępowań karnych;

 5. prowadzenie stałego nadzoru nad jakością, kompletnością i poprawnością danych dotyczących zatrzymań osób (w oparciu o dane z systemu Elektronicznej Książki Osób Zatrzymanych, Elektronicznej Książki Służby Dyżurnej oraz Krajowego Systemu Informacyjnego Policji) wprowadzanych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w Komendzie i podległych jednostkach Policji;

 6. prowadzenie stałego nadzoru nad terminowością danych wprowadzanych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji dotyczących rejestracji zgodnie z zapisami Decyzji Komendanta Głównego Policji w Komendzie i podległych jednostkach Policji;

 7. prowadzenie stałego nadzoru nad jakością, kompletnością i poprawnością danych wprowadzanych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie rejestracyjnym pracy operacyjno-rozpoznawczej, jak i dochodzeniowo-śledczej;

 8. wykonywanie analizy w celu opracowywania danych statystycznych oraz wykonywania analizy statystycznej w Komendzie i podległych jednostkach Policji;

 9. nadzorowanie spójności dokumentowania czynności dochodzeniowo-śledczych oraz czynności rejestracyjnych w ramach prowadzonych w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy postępowań przygotowawczych w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-Śledczych.

Metryczka

Data publikacji : 03.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry