Wydział Prewencji - Zadania komórek organizacyjnych KMP - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania komórek organizacyjnych KMP

Wydział Prewencji

Do zakresu zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

 1. organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań i przedsięwzięć patrolowych, patrolowo-interwencyjnych i obchodowych na podległym obszarze;

 2. opracowywanie analiz oraz ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych na potrzeby dyslokacji służby patrolowej;

 3. zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, lotnictwie cywilnym oraz komunikacji publicznej, a także na terenach przywodnych;

 4. wykonywanie zadań związanych z wykorzystaniem psów służbowych oraz ocenianie efektywności ich realizacji;

 5. nadzorowanie i koordynowanie zadań z zakresu konwojów i doprowadzeń osób na rzecz jednostki oraz jednostek podległych;

 6. wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem, rozmieszczaniem, pobytem i zwalnianiem osób z pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz nadzorowanie poprawności ich wykonywania;

 7. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań prewencyjnych w jednostkach podległych;

 8. nadzór nad przechowywaniem broni w jednostce oraz jednostkach podległych;

 9. systematyczne określanie na podstawie analiz, prognoz oraz tendencji rozwoju zagrożeń przestępczością i wykroczeniami, obszarów wymagających prowadzenia działalności profilaktycznej;

 10.  inicjowanie, wdrażanie i koordynowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych, przeciwdziałających przestępczości nieletnich i patologii społecznych;

 11. bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz zjawiskom patologii społecznych;

 12. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

 13. monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminogennych oraz wypracowywanie i wdrażanie wniosków do realizacji zapobiegających patologiom społecznym;

 14. realizowanie zadań określonych w krajowych, wojewódzkich i powiatowych programach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynowanie realizacji zadań z tego obszaru przez jednostki podległe.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry