Wydział Kryminalny - Zadania komórek organizacyjnych KMP - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania komórek organizacyjnych KMP

Wydział Kryminalny

Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu ujawniania przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców;

 2. realizowanie zadań wykrywczych i nadzorczych w zakresie inicjowania, koordynowania i organizowania działań operacyjno-rozpoznawczych na terenie miasta Gdańska zmierzających do sprawnego i skutecznego rozpoznawania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz ścigania sprawców tych przestępstw;

 3. prowadzenie działań operacyjno-rozpoznawczych mających na celu rozpoznanie i zwalczanie chuligaństwa stadionowego, przestępstw popełnianych przez pseudokibiców, w tym na tle przynależności klubowej;

 4. prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, organami administracji publicznej i organizacjami społecznymi;

 5. prowadzenie spraw na podstawie materiałów własnych lub przejętych do prowadzenia z komórek organizacyjnych służby kryminalnej jednostek Policji o znacznym ciężarze gatunkowym lub skomplikowanym charakterze działań, a także o zasięgu obejmującym obszar działania kilku komisariatów Policji przekraczającym ich możliwości realizacyjne, w tym przestępstwa przeciwko mieniu i przestępczości samochodowej;

 6. rozpoznawanie miejsc, obiektów, środowisk lub osób mogących mieć związek z popełnieniem czynu zabronionego oraz obserwacja osób podejrzewanych o takie czyny;

 7. ustalanie źródeł dowodowych do celów postępowania karnego;

 8. prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji;

 9. zapewnienie właściwego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach w ramach Komendy i podległych jej komisariatów Policji;

 10. koordynacja oraz nadzór czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez komórki służby kryminalnej podległych Komendzie komisariatów Policji;

 11. koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez jednostki podległe oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia;

 12. współdziałanie z organami ochrony prawnej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;

 13. współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Komendami Powiatowymi/Miejskimi w zakresie wymiany informacji i współdziałania
  w zwalczaniu przestępczości kryminalnej;

 14. współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości kryminalnej;

 15. podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych;

 16. podejmowanie działań w oparciu o plany zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku lub Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku wymierzone w osoby trudniące się przestępczością kryminalną;

 17. analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością;

 18. racjonalne wykorzystanie funduszu operacyjnego.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry