Zadania komórek organizacyjnych KMP

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Do zakresu zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją należy w szczególności:

 1. rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod jej zwalczania w prowadzonych formach pracy operacyjnej;

 2. prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej i korupcyjnej poprzez bezpośrednie prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;

 3. inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie rozpoznawania i ujawniania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych oraz ścigania ich sprawców przez jednostki nadzorowane przez Komendanta Miejskiego Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia;

 4. określanie źródeł zagrożenia oraz strategicznych kierunków pracy;

 5. organizowanie i koordynowanie współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

 6. przejmowanie od podległych Komendzie komisariatów Policji do prowadzenia postępowań przygotowawczych ze względu na ich niedostateczne możliwości realizacyjne w działaniach zmierzających do wykrycia sprawców przestępstw:

  1. trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,

  2. obejmujących swym zasięgiem obszar kilku komisariatów Policji,

  3. wymagających stosowania środków techniki operacyjnej, we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;

   1. monitorowanie i koordynowanie czynności oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

   2. wykonywanie pomocy prawnych dla innych jednostek Policji oraz organów pozapolicyjnych i wymiaru sprawiedliwości.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
do góry