Ochrona danych osobowych - Petycje - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Komendant Miejski Policji w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk.

 2. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk, e-mail:  iod.gdansk@gd.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony danych zamieszczone zostały na stronie BIP KMP w Gdańsku.

 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pana/Pani petycji na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o Petycjach.

 4. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 7. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz akty niższego rzędu wydane na jego podstawie.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy o Petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pani petycji.

Metryczka

Data publikacji : 07.06.2018
Data modyfikacji : 11.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Opania Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Jaremba

Nawigacja

do góry