Dostęp do informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

W dniu 16 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu. Natomiast, przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Realizacja prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego następuje poprzez dostęp do danych publikowanych przez podmiot w sieci Internet albo na indywidualny wniosek.

Wskazana ustawa zakłada m.in. w art. 21 ust.2 umożliwienie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Ponadto, ustawa w art. 21 ust. 3 nie wskazuje wzoru formularza o ponowne wykorzystanie, niemniej jednak określa 6 elementów, które powinny znaleźć się we wniosku oraz przewiduje możliwość ponowienia wniosku bez rozpoznania, jeżeli w terminie 7 dni wnioskodawca nie uzupełni wymaganych danych.

Z kolei w art. 22 skrócono termin realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie do 14 dni (dotychczas 20 dni), niemniej jednak, w sytuacji niemożności zrealizowania wniosku w podstawowym terminie, wydłużono maksymalny termin realizacji sprawy z 40 dni do 2 miesięcy.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Adres: ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk

Telefon: 47 748 45 22    Fax: 47 74 63 19

e-mail: komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 19.08.2014
Data modyfikacji : 11.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alina Ostrowska
Osoba udostępniająca informację:
Alina Ostrowska, Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Jaremba
do góry