Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku w trybie DODO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Gdańsku:

  •     adres: ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk

2. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest kom. Jolanta Cichosz:

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

W KMP w Gdańsku dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680

  •  prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

  •  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 08.02.2023
Data modyfikacji : 28.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Alina Ostrowska Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Jaremba
do góry