Deklaracja dostępności - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie opublikowano dokumenty, które:

  • pochodzą z różnych źródeł;

  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;

  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;

  • nie można zmienić ich struktury;

  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

  • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

  • nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

  • nie wszystkie filmy, które zamieszczamy na stronie internetowej, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję, także z uwagi na fakt ich publikacji przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przewodniczący Zespołu Koordynatorów ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami- kom. Tomasz Kreft, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, numer telefonu 47 74 16 550, tomasz.kreft@gd.policja.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Radoslaw Jaremba, adres poczty elektronicznej radoslaw.jaremba@gd.policja.gov.pl. W godzinach 7:00 - 15:00 kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  47 741 65 55. Pisząc natomiast na adres poczty elektronicznej rzecznik.gdansk@gd.policja.gov.pl możliwe jest złożenie wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk.

Obiekt posiada jedno wejście czynne bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, drzwi wejściowe stylizowane, ciężkie. Przejście na piętra do dalszej części budynku po stromych schodach. Interesanci po uzyskaniu przepustki na parterze budynku poruszają się z funkcjonariuszem lub pracownikiem cywilnym. W obiekcie nie jest zamontowany dźwig osobowy. W budynku nie ma urządzenia dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome. Na parkingu wewnętrznym i zewnętrznym brak miejsc postojowych dla interesantów co związane jest z brakiem miejsc postojowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety wspólne dla pracowników i interesantów. Toalety nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma urządzenia dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji I w Gdańsku ul. Platynowa 6F, 80-041 Gdańsk.

Wyjście główne od strony parkingu wyposażone jest w schody oraz osobny podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drugie wejście jest wejściem wyłącznie awaryjnym od szczytu budynku i nie posiada żadnych udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek KP I w Gdańsku jest budynkiem dwupiętrowym nieposiadającym na wyposażeniu dźwigu osobowego / windy /. Interesanci przybywający do budynku zawsze poruszają się wraz z funkcjonariuszem obsługującym. Przed budynkiem dostępny jest parking dla interesantów. Na wyposażeniu jednostki nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome. Na poszczególnych kondygnacjach poza korytarzem głównym przed wejściem na teren jednostki, gdzie znajduje się osobna toaleta dla interesantów, nie ma osobnych toalet w tym także przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami. W razie konieczności istnieje możliwość wejścia na teren jednostki osoby niewidomej z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji II w Gdańsku ul. Długa Grobla 4, 80-754 Gdańsk.

Dostęp na parter przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami – podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak możliwości dostania się osoby ze szczególnymi potrzebami na wyższe kondygnacje. Brak dźwigu osobowego. Po komisariacie petenci poruszają się w obecności funkcjonariusza. W obiekcie nie ma urządzenia naprowadzającego osoby niewidome. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pozostałe toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Na teren budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji III w Gdańsku ul. Biała 1A, 80-435 Gdańsk.

W budynku znajdują się dwa wejścia czynne, z których jedno dostosowane jest dla osób ze szczególnymi potrzebami. W obiekcie znajduje się winda, nie ma problemu z dostaniem się osoby ze szczególnymi potrzebami na każde z pięter. Interesanci poruszają się po obiekcie z funkcjonariuszem. Parking jest dostępny dla interesantów i osób ze szczególnymi potrzebami. Komisariat nie jest wyposażony w urządzenie dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome. W budynku znajdują się toalety dla interesantów. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Można wejść na teren budynku z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji IV w Gdańsku ul. Kaprów 14, 80-316 Gdańsk.

Do trzykondygnacyjnego budynku KP IV w Gdańsku prowadzą dwa wejścia, w tym jedno ewakuacyjne, żadne nie jest przystosowane dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (schody z poręczami – bez podjazdu). W obiekcie nie jest zamontowany dźwig osobowy. Interesanci po komisariacie poruszają się w obecności funkcjonariusza. Parking jest ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak zamontowanego urządzenia naprowadzającego dla osób niewidomych. Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji V w Gdańsku ul. Obrońców Wybrzeża 19, 80-398 Gdańsk.

Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno z nich jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami jednak z dostępem tylko na parter. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy. Interesanci po budynku poruszają się w obecności funkcjonariusza lub pracownika cywilnego. Parking jest dostępny dla petentów, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami. W obiekcie nie ma zamontowanych urządzeń naprowadzających osoby niewidome. Na piętrach nie ma osobnych toalet dla petentów, toalety nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji VI w Gdańsku, ul. Kasztanowa 6, 80-540 Gdańsk.

Budynek jednopiętrowy, przy wejściu schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Z interesantami po obiekcie poruszają się funkcjonariusze lub pracownicy cywilni. Toalety są wspólne dla interesantów i pracowników, nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak urządzenia naprowadzającego dla osób niewidomych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji VIII w Gdańsku ul. Kartuska 245B, 80-125 Gdańsk.

Do wejścia głównego podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi dwuskrzydłowe z możliwością odblokowania skrzydła w celu umożliwienia przejazdu wózków. Na parterze znajduje się pokój dla interesantów. Po obiekcie interesanci poruszają się tylko w obecności funkcjonariusza. Brak dźwigu osobowego. Nie ma urządzenia naprowadzającego osoby niewidome. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla interesantów, nieprzystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na wyższych kondygnacjach toalety wspólne dla interesantów i pracowników również nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Siedziba Komisariatu Policji IX w Gdańsku ul. Balcerskiego 35, 80-299 Gdańsk.

Do budynku prowadzą dwa wejścia, żadne nie jest przystosowane dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (schody z poręczami – bez podjazdu). W obiekcie nie jest zamontowany dźwig osobowy. Interesanci po komisariacie poruszają się w obecności funkcjonariusza. Parking jest ogólnodostępny bez wyznaczonych miejsc dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak zamontowanego urządzenia naprowadzającego dla osób niewidomych. Przed wejściem do części zajmowanej przez funkcjonariuszy znajduje się toaleta ogólnodostępna dla użytkowników innych lokali znajdujących się w budynku, do której dostęp ma każda osoba z ulicy (toaleta niedostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami). Możliwość wejścia na teren budynku z psem przewodnikiem.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Metryczka

Data publikacji : 01.09.2023
Data modyfikacji : 18.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Paweł Szczepański
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Jaremba Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Radosław Jaremba
do góry